Många väljer idag att köpa ekologiskt kött, främst för djurens skull. Det känns bättre ur moralisk och etisk synpunkt att veta att man har ätit ett djur som har blivit behandlat så bra som möjligt under sin uppväxt och kan man dessutom bidra till att gynna en lokal producent så känns det ännu bättre. Vad man kanske inte alltid tänker på är att ekologisk köttproduktion är positivt ur fler aspekter än bara djurens. Många konsumenter lägger även vikt vid att transportvägen ska vara så kort som möjligt från producent till konsument, vilket är en stor miljömässig fördel eftersom utsläppen av avgaser på så sätt hålls nere.

För att ett kött ska kunna kallas för ekologisk ska hela produktionskedjan vara ekologisk – allt från foder till behandling av djuren med mediciner. I första hand ska djuren på en ekologisk gård komma från andra ekologiska djurbesättningar, men om detta inte är möjligt ska djuren behandlas enligt de krav och riktlinjer som gäller för ekologiska djur direkt efter ankomsten till gården. Där får de ekologiskt foder som i mycket hög grad kommer från den egna gården eller andra gårdar i närområdet. För att få KRAV-certifieras ställs höga krav på fodertillgången. Om man föder upp ekologiska kor, till exempel, kräver detta alltså att även foderproduktionen sker utan kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel. Fodret får inte heller komma från genmodifierade grödor. Bra för den svenska miljön helt enkelt!

Att djur får svenskt, ekologiskt odlat foder gör dessutom att efterfrågan på odlad soja från Amazonas minskar, vilket i sin tur skyddar den känsliga miljön och den ekologiska mångfalden i Sydamerikas regnskogar. Soja från dessa områden importeras nämligen till Europa där det används som djurfoder i konventionella, icke-ekologiska bondgårdar och industriell odling är en av de största anledningarna till avverkning av regnskogen. Om du väljer ekologiskt, närproducerat svenskt kött gör du alltså gott på en global skala.